Polska Szkoła im. Krόla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills, Illinois | tel. 815-272-7180 | E-mail: polskaszkolakkw@gmail.com

Dwujęzyczność

26 Mar 2014

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność, najczęściej zastępowana jest słowem-bilingwizm. Jest to opanowanie dwóch języków w takim stopniu, który pozwala na sprawne posługiwanie się danym językiem w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami komunikacji. Dwujęzyczność to zjawisko bardzo powszechne na świecie. W społecznościach wielojęzycznych, gdzie każdy potrzebuje dwu lub wiecej języków do codziennego komunikowania się, dwujęzyczne wychowanie następuje automatycznie, spontanicznie i naturalnie. Badacze dwujęzyczności popierają powszechnie panujące przekonanie, iż dzieci szybko uczą się języków obcych, o ile mają ku temu sprzyjające warunki. Twierdzą również, że dzieci stają się dwujęzyczne w sposób naturalny, gdy od najwcześniejszych lat mają kontakt z dwoma językami. Badania naukowe na dzieciach jedno- i dwujęzycznych pokazują iż rozwój językowy bilingwalnego dziecka przebiega równolegle w obu językach. W sprzyjających warunkach, gdy kontakt dziecka z obydwoma językami jest wystarczający, dziecko w wieku 4-5 lat osiąga porównywalną kompetencję w obydwu językach. W odpowiednich warunkach, każde dziecko niezależnie od jego zdolności językowych, może w pełni rozwinąć kompetencję dwujęzyczną. Dziecko może uczyć się zupełnie niezależnie dwóch języków równocześnie. Mózg potrafi je rozdzielić i doskonali oba języki równocześnie. W pierwszych latach wychowania dwujęzycznego, dochodzi do mieszania przez dziecko obu języków. Często bywa tak, że dziecko pod wpływem różnych czynników np: emocjonalnych lub intensywności kontaktów w danym języku, wybiera jeden język jako dominujący a drugi jako ten słabszy. Najczęściej język otoczenia przejmuje dominację nad językiem mniejszościowym, dlatego szczególną troską powinniśmy otaczać właśnie język mniejszościowy. Początkowy okres przewagi języka mniejszościowego nad językiem otoczenia, powinno się wykorzystać na położenie solidnych fudamentów tego języka, a także przekazać dziecku umiejętność czytania i pisania w tym języku. W ten sposób zwiększymy szanse dziecka na dwujęzyczność. Dzieci dwujęzyczne mają większą  plastyczność umysłu oraz zdolność abstrakcyjnego myślenia. Dwujęzyczność wspiera rozwój inteligencji i zdolności poznawczych dziecka. Za utrzymywanie i rozwój języka ojczystego odpowiedzialni są rodzice. To rodzice decydują czy zostaną zachowane kontakty ze środowiskiem etnicznym, a ma to duży wpływ na podtrzymanie języka. Innym środowiskiem na utrzymanie języka jest szkoła polska, i oczywiście najważniejsza rzecz, czy w domu używa sie języka ojczystego. Dzieci powinny uczyć się języka poprzez komunikację, a więc spędzać dużo czasu na rozmowach. Nie wolno dopuszczać do mieszania języków, w tym wypadku rodzice powinni wykazać się niezłomnością i konsekwencją. Rodzice nie dbający o to, aby dziecko znało język ojczysty, zamykają mu drogę do bilingwilizmu.

Bożena Buniowska

Leave a Reply